Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De medezeggenschapsraad (MR) bij Op ‘e Grins bestaat uit zes leden, te weten 3 ouders en 3 personeelsleden. Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van drie jaar, treedt daarna af en is eventueel herkiesbaar. Een lid wordt via de medezeggenschapsraad afgevaardigd en heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad (GMR). Namens onze school is dit Nancy Tjoelker.

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. De MR is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken (initiatiefbevoegdheid)

Bijzondere bevoegdheden van de MR zijn naast instemmingsrecht ook adviesrecht. De MR vergadert tenminste 6 keer per jaar. De vergaderingen van MR en GMR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar. Ouders die een bepaald onderwerp besproken willen zien, kunnen dit inbrengen in de MR.

De agenda en de notulen van de vergaderingen hangen op het prikbord in de hal. De datum van de eerstkomende vergadering wordt altijd vermeld in de infobrief.

Voorzitter
Wietske Bron (ouder)
Bij de Leijwei 15
8412 SG  Hoornsterzwaag  tel.: 0516-461668

Lid
Henriette Pluim (ouder)
Schoterlandseweg 93
8412 SR Hoornsterzwaag  tel.: 06-40969528
 
Lid (secretaresse)
Karin Nijholt (ouder)
Nijeberkoperweg 1A
8411 CN  Jubbega  teal. 0516-842084
 
Lid
Johanna de Jong (personeel)

Lid
Matty v.d. Vlugt (personeel)

Lid en GMR lid
Nancy Tjoelker (personeel)

De GMR heeft een eigen website: www.gmrdebasisheerenveen.nl

Adviserend lid MR:
Jan Russchen (directeur)