Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit 6 leden, die op de zakelijke ouderavond door de ouders gekozen worden. De zittingstermijn is drie jaar; men kan zich eenmaal herkiesbaar stellen voor een periode van nogmaals drie jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De vergaderdata worden in de infobrief vermeld. 

De taken van de ouderraad zijn:

  • de belangen van kinderen en ouders behartigen
  • de contacten tussen ouders en team bevorderen
  • meewerken van ouders op school bevorderen
  • de ouderraadkas beheren
  • mede-organiseren van allerlei activiteiten op school

De samenstelling van de ouderraad is als volgt: 

Voorzitter
Lisette Koopmans
Schoterlandseweg 17
8412 SW Hoornsterzwaag
06-11462505

Secretaris
Janet Hoogenberg
Schoterlandseweg 99
8412 SR Hoornsterzwaag
0516-462775
 
Lid
Johan Talman
Nijerberkoperweg 29
8411 CN Jubbega
0516 – 463237

Lid
Hinke Drint (Penningmeester)
Tjongervallei 22
8412  CE  Hoornsterzwaag
0516-463408

Lid
Grietsje Breitsma
Prikkedam 2
8412 CA Hoornsterzwaag
0516-461246

Lid
Jinke Kleistra (coordinator FLO groep 5)
Miedwei 4
8412 CB Hoornsterzwaag
0516-41188

Op de zakelijke ouderavond in oktober/november legt de ouderraad verantwoording af voor het gevoerde beleid en geeft een toelichting op het financieel gedeelte. Op onze school wordt (nog) geen geldelijke bijdrage aan de ouders gevraagd. Er wordt wel verwacht dat iedere ouder minstens éénmaal per jaar helpt om oud papier op te halen. U krijgt in het najaar een rooster van het nieuwe kalenderjaar waarin staat wanneer u aan de beurt bent. Voor de schoolreisjes wordt wel een bijdrage gevraagd. Het gaat hier om vrijwillige bijdragen. De bedragen voor de  groepen 1 t/m 5 worden t.z.t. in de infobrief vermeld.
Voor groep 6-7-8 is het bedrag voor de komende cyclus van 3 schooljaren iets verhoogd en nu vastgesteld op
€ 80,00 per kind per jaar. Er wordt altijd de mogelijkheid geboden om het (totale) bedrag in twee gedeelten per bank of giro te voldoen: t.n.v. obs Op 'e Grins Ouderraad, o.v.v. naam leerling, groep en schooljaar op IBAN-rekeningnummer: NL 24 RABO 03309.64.399

Hieronder kunt u het verslag van de zakelijke ouderavond 29 november 2017 downloaden.
 

 


Gerelateerde documenten: