Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Op e Grins is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Tevredenheidsonderzoeken

In november 2015 zijn er onder ouders, leerlingen groep 6-7-8 en alle medewerkers tevredenheidspeilingen gehouden. Deze tevredenheidsonderzoeken zijn bij alle scholen van Scholennetwerk De Basis in deze periode uitgevoerd.
De resultaten zijn in de medezeggenschapsraad en in het schoolteam besproken. Als bijlage bij de nieuwsbrief van 9 maart 2016 en hieronder zijn ze kenbaar gemaakt. Ook Basisbreed worden de resultaten met elkaar besproken en vergeleken.
In het schooljaar 2017-2018 wordt opnieuw de tevredenheid onder ouders, leerlingen en medewerkers gepeild.  

Oudertevredenheidspeiling (OTP)
In november 2015 is er een oudertevredenheidspeiling (OTP) gehouden (deelnamepercentage 69%!!)
De algemene waardering op de 4-puntschaal gemiddeld: 3.5

Ouders/verzorgers zijn op 3 onderdelen bevraagd: Planmatige ondersteuning (leerlingenondersteuning), Samenwerking met ouders (cultuur en informeren) en Imago (presentatie en resultaten onderwijs)

Hoge waardering voor:
• Leerlingondersteuning (de leerkracht begrijpt wat het kind nodig heeft, ouders zijn tevreden hoe men op school kinderen met leermoeilijkheden begeleidt, de leerkracht denkt samen met de ouders na over wat het beste begeleiding is voor hun kind)
• Cultuur (ouders voelen zich welkom op school, ouders zijn tevreden over de contacten die ze hebben met school en ouders voelen zich serieus genomen)
• Informeren (ouders vinden de informatie van school begrijpelijk, ouders zijn tevreden over hoe ze op geïnformeerd worden over de gang van zaken op school)
• Presentatie (ouders spreken positief over de school en zijn tevreden over hoe de school haar identiteit uitdraagt)
• Resultaten onderwijs (Op school leren de kinderen de vaardigheden om goed samen te werken en zelfstandig taken uit te voeren, de school bereikt goede leerresultaten bij kinderen)

Twee minder gewaardeerde punten uit de laatste peiling:
• Leerlingenondersteuning (ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen met gedragsmoeilijkheden begeleidt)
• Informeren (ouders zijn tevreden over hoe de leerkracht hen informeert over de aanpak in de groep)

Conclusie:
In de medezeggenschapsraad (MR) zijn de resultaten op 7 december 2015 besproken en is een algemene waardering voor het grote aantal deelnemers (betrokkenheid) uitgesproken en de goede resultaten (alle onderdelen een score tussen 3-4 punten!)

De volgende actie/maatregel na bespreking van de resultaten is/wordt genomen:
• Klassenavonden/informatieavonden iets later in het schooljaar houden en invulling vanuit de behoefte van de ouders verzorgen (zoals informeren over de aanpak in de groep en vooral de begeleiding van leerlingen met gedragsmoeilijkheden) 
• Aspecten van de zorgstructuur (bv. specifieke leerlingbegeleiding werkhouding/gedrag) zoals deze op school wordt uitgevoerd in nieuwsbrieven vermelden en verduidelijken.

Personeelstevredenheidspeiling (PTP)
In november 2015 is ook de laatste tevredenheidpeiling onder alle personeelsleden gehouden.
Respons: 100% De algemene waardering is hoog: Gemiddelde score op een 4-puntschaal: 3.7

Het personeel is op 5 onderdelen bevraagd: Planmatige ondersteuning (organisatie en aansturing), Schoolcultuur (Leef- en werkklimaat, interne communicatie, visiegericht, persoonlijke betrokkenheid), Samenwerking met ouders (cultuur), Organisatiemanagement (personeel, huisvesting en voorzieningen) en Imago (presentatie en resultaten onderwijs)

Het personeel is over bijna alle onderdelen zeer tevreden met een score >3.5
Relatief gezien hebben de volgende onderdelen een mindere score:
• Werkklimaat (Er is veel aandacht voor leren van en met elkaar, er wordt doelgericht gebruik gemaakt van elkaars kennis en kwaliteiten)
• Visiegericht (De onderwijsvisie is in hoge mate zichtbaar in de dagelijkse praktijk)

Conclusie: We zijn nog steeds goed op weg met z'n allen en dit willen we gezamenlijk vasthouden/uitbouwen. 

De volgende acties/maatregelen na bespreking van de resultaten is/wordt genomen: Teamleden gaan elkaar meer ondersteunen en stimuleren om van en met elkaar te leren. Collegiale consultatie wordt door directie gefaciliteerd. Bovendien is afgesproken om regelmatig in teamvergaderingen met elkaar te bespreken hoe de onderwijsvisie in de dagelijkse praktijk vorm wordt gegeven en zichtbaar is)  

Leerlingtevredenheidspeiling (LTP)
Net als voor ouders en personeel is in november 2015 een Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) gehouden voor leerlingen van groep 6-8. Deze LTP is op school afgenomen.
De respons was dan ook 100% t.o.v. 12% deelname in 2013. De LTP toen werd via internet thuis afgenomen. De leerlingen zijn op 4 onderdelen bevraagd: Onderwijsleerproces (leef- en leerklimaat in de groep en instructie en afstemming), Schoolcultuur (leefklimaat op school), Organisatiemanagement (huisvesting en voorzieningen) en Imago (presentatie en resultaten onderwijs).
De algemene waardering op de 4-puntschaal was gemiddeld 3.3

Het meest tevreden zijn de leerlingen over de volgende punten:
• Leefklimaat in de groep (In de groep hoort iedereen erbij, kinderen hebben het naar hun zin in de groep)
• Leerklimaat in de groep (De leerkracht leert kinderen hun werk helemaal zelf te maken)
• Instructie (De leerkracht legt nieuwe dingen duidelijk uit)
• Afstemming (Wanneer een kind klaar is, is er genoeg extra werk)
• Schoolcultuur (kinderen voelen zich veilig op school)
• Imago (kinderen vinden het fijn dat ze op deze school zitten en vinden dat ze veel leren)

Aandachtspunten voor ons zijn:
• Leefklimaat in de groep (De leerkracht praat met de kinderen over hoe het gaat in de groep)
• Leerklimaat in de groep (De leerkracht leert de kinderen hoe ze elkaar kunnen helpen bij het werk)
• Instructie (De leerkracht laat kinderen vertellen wat ze geleerd hebben)
• Afstemming (kinderen hoeven niet lang te wachten als ze hulp nodig hebben)
• Leefklimaat op school (Leerkrachten hebben snel in de gaten als iemand gepest wordt)
• Huisvesting en voorzieningen (Kinderen vinden dat de gangen en de wc’s netjes en schoon zijn)

Conclusie: In het schoolteam zijn de resultaten in januari 2016 tijdens een teamoverleg besproken. We zijn over het algemeen tevreden met deze resultaten. Er zijn zeker nog punten die we kunnen/willen verbeteren.

De volgende acties/maatregelen na bespreking van de resultaten is/wordt genomen:
• De leerkracht bespreekt in de klas de genoemde aandachtspunten samen met leerlingen door en zet in op feedback en merkbare verbetering van deze punten.
• Teamleden gaan alerter reageren op signalen van (mogelijk) pestgedrag en bespreken dit direct met de betrokken leerlingen, maar ook met de groep. In de groep wordt vaker het onderwerp pesten    besproken.
• Wc’s worden naast de reguliere schoonmaak ook regelmatig door de ouderwerkgroep inrichting schoongemaakt.